Fördjupningsarbete Religion A och B    
    Som fördjupningsarbete inom ramen för kursen Religion A och B kan ni välja att arbeta med de stora världsreligionerna eller med en s.k. modern religionsbildning/livsåskådning.  
   
Modell för arbetet Betygskriterier
Frågeställningar Referensmaterial
Källkritiska frågor   
   
Ladda ner frågeställningar   Ladda ner källkritik   
 
     
Högst upp på sidan Modell för arbetet  
  Framsida med rubrik som motsvarar innehållet  
  Innehållsförteckning  
  Inledning med syfte och frågeställningar. Här bör också din metod redovisas där synpunkter på de källor du tänker använda ska finnas med.  
  Avhandlingsdel där frågeställningarna besvaras  
  Diskussion med egna analyser och källkritik  Läs mera källkritik  
  Sammanfattning  
  Källförteckning  
     
Högst upp på sidan Tillämpbara frågeställningar  
  Hur har religionen uppkommit?
- Stiftare? - Gradvis framväxt?
 
  Finns det symboler i religionen och i så fall vilka?
- Vilken betydelse har de, har de haft?
 
  Vad är själva kärnan (huvudpoängen) i religionen. Läs mera huvudpoängen
- Varför finns den? Vilka tankar är "drivande" i religionens existensberättigande
 
  Finns det en gudsbild och i så fall, hur ser den ut?
- Polyteistisk eller monoteistisk. Är Han/Hon skapare, förstörare, kärleksfull, lik människan eller en opersonlig kraft? Är Han aktiv i världen eller en som dragit sig tillbaka etc. etc. d.v.s. hur ser man på sin Gud?
 
  Vilken syn har man på människan?
- Är människan god eller ond ? Har hon en fri vilja eller är hon bunden av instinkt eller något annat? Är hon som vilket djur som helst eller något helt annat? etc. etc..
 
  Vilka urkunder (ursprungliga skrifter) finns det?
- Vilken roll spelar dessa i religionen? Är de uppenbarelser av Gud själv eller bara berättelser av människor som upplevt Gud? Finns det olika typer av urkunder d.v.s. både sånt som anses komma från Gud och sånt som kanske är bra men inte inspirerat av Gud? Är vissa skrifter mer värda än andra?
- Läs i urkunderna och ur de avsnitt som anses vara viktiga och centrala.

 
  Finns det speciella högtider och i så fall vilka?
- Varför firar man dessa högtider och hur går det till? Tidpunkter på året?
- Finns det speciella kulter som är viktiga? Beskriv viktiga Gudstjänster eller riter av
något slag. Hur ser de ut?

 
  Hur ser religionens historia ut?
- Ge huvuddragen samt peka på några huvudriktningar. Finns det idag, från
huvudströmningen väsentligt avvikande grupperingar?
- I så fall, hur har de uppkommit och vilka är deras resp. särdrag/profil?

 
  Beskriv hur utbredningen i världen ser ut!
- Geografiskt och gärna numerärt
- Hur har religionen spridits? Hur värvar man nya medlemmar? Vilka metoder har använts och/eller används.
 
  Försök beskriva religionens uppfattning om meningen med livet.
- Vilken verklighetsuppfattning hävdar man?(finns en egen s.k. metafysisk modell).
- Är tillvaron andlig eller materiell eller är den en kombination av båda?
- Har den en dualistisk, monistisk, panteistisk, panenteistisk eller någon annan
”egenprofilerad” syn på tillvaron?

 
  Hur förhåller sig religionen till samhällslivet?
- Om religionen utövas av många i ett samhälle, kan man då se ett mönster i hur åskådningen präglar samhället?
- Påverkar den politiken, miljöfrågorna etc.?
 
  Vilka etiska principer finns det i religionen?
- Har dessa principer alltid funnits eller har de förändrats med tiden?
- Om du jämför med andra religioner, finns det likheter? Skillnader?
- Hur påverkas en utövare i sitt dagliga liv av dessa principer?
- I vänkretsen, privatmoralen, yrkeslivet eller kort och gott i livet som helhet?
 
  Finns det några frälsningsvägar och i så fall, hur ser den ut?  
  Vad säger religionen om människan efter döden?  
   
Högst upp på sidan Förslag till källor  
    Varje källa bör analyseras och kommenteras. Är den äkta? Är den tendentiös. Vilka intressen ligger bakom? Är källan oberoende eller finns bindningar som är dolda? Har källan ett rimligt tidsavstånd till dagens aktuella rörelse? Etc.  
       
  Gruppens egna framställningar  
  Etablerad forskningsinstitution  
  Privata forskare - expert  
  F.d. medlemmars åsikter  
  Massmedia  
  Närstående/berörda - släktingar/kompisar/arbetskamrater etc.  
  Andra kyrkors/organisationers/församlingars/grupperingars uppfattningar.  
  Egna uppfattningar  
     
Till underrubrik Religionens/rörelsens egna framställningar  
  Är källan representativ för gruppen?
- Är han/hon vanlig medlem/ledare?
- Är skriften/publikationen auktoriserad av gruppen?
 
  Vilka var de främsta skälen till att medlemmen/ledaren engagerade sig i
religionen/rörelsen?
- Hur var första kontakten?
- Dess ideologi?
- Den känslomässigt starka gemenskapen och/eller finns personliga band till
någon/några medlemmar?
- Ekonomiska fördelar?
- Möjligheten att stiga socialt?
- Sitter personen (källan) på flera stolar som begränsar dennes roll som "objektiv" källa?

- Om något/några av dessa ovanstående skäl inte tillhör de främsta, kan dessa skäl
ha spelat en mindre men ändå en relevant roll för individen att bli medlem?
 
  Finns det anledning att tro att källan överdriver?
- Kan det finnas ett intresse att framställa en sak på ett visst sätt?
– Har gruppens framställningar stöd av någon erkänd auktoritet inom området?
- Är gruppen villig att delge all tänkbar relevant information?
 
     
Till underrubrik Etablerad forskningsinstitution  
  Sitter forskarna "i knät" på någon, d.v.s. är bunden av bidragsgivare eller egen
ideologisk förankring etc. Sitter forskaren på flera stolar som ytterligare begränsar dennes roll som "objektiv" källa?
 
  Vad har forskaren producerat tidigare och hur har det tagits emot?
 
  Är forskningen relevant när det gäller att fånga rörelsens väsen/centrum eller mäter
man saker som i och för sig tillhör helhetsbilden men som ges så stor tyngd att den
därigenom ger rörelsen oförtjänt slagsida.
 
  Hur ser de vetenskapliga metoderna ut på den etablerade institutionen?
- Mäter de det de säger sig mäta (validitet)?
- Hur tillförlitliga är resultaten. Hur väl mäter de det den säger sig mäta? (reliabilitet)
 
     
Till underrubrik Privatforskare/expert  
  Sitter forskarna "i knät" på någon, d.v.s. är bunden av bidragsgivare eller egen
ideologisk förankring etc. Sitter forskaren på flera stolar som begränsar dennes roll som "objektiv" källa?
 
  Är forskningen relevant när det gäller att fånga rörelsens väsen eller centrum eller
mäter man saker som i och för sig tillhör helhetsbilden men som ges så stor tyngd att den därigenom ger rörelsen oförtjänt slagsida.

 
  Vad har forskaren producerat tidigare och hur har det tagits emot?
 
  Vilken metod har forskaren använt?
- Är underlaget representativt, statistiskt säkerställt?

 
  I de fall en privatforskare avviker från etablerade uppfattningar måste man titta på
varför och styrkan i de skäl han/hon har till avvikelserna.
- Om metoden avviker från de vanliga, på vilket sätt är den använda metoden
bättre eller mer relevant.
- Kan det finnas särskilda bakomliggande motiv som forskaren söker bevisa genom
en särskild (egen) vinkling av framställningen?
 
     
Till underrubrik F.d. medlem  
  Hur länge har den f.d. medlemmen varit medlem innan han/hon gick ur
organisationen?
- Har den f.d. medlemmen distans till rörelsen eller är uppbrottet så nära i tiden och
därmed så hett att överdrifter kan riskera dyka upp?

 
  Vilken roll hade den f.d. medlemmen? T.ex. position och/eller aktivitetsgrad etc.?  
  Vad kan den. f.d. medlemmen tjäna/förlora på att misskreditera gruppen?  
  Vilka var de främsta skälen till att den f.d. medlemmen band upp sig till rörelsen?
- Hur var första kontakten?
- Dess ideologi
- Den känslomässigt starka gemenskapen
- Personliga band till någon/några medlemmar
- Ekonomiska fördelar - möjligheten att stiga socialt

- Om något/några av dessa skäl inte tillhör de främsta. Kan dessa skäl ändå ha
spelat en mindre men ändå relevant roll för individens medlemskap.

 
     
Till underrubrik Massmedia  
  Vilken karaktär har mediet?
- Kvällspress? Veckopress? Fackpress?
- Underhållning? Sensationslystet? Saklig faktaframställning?

 
  Vad har skribenten/programledaren producerat tidigare och hur har det tagits
emot?
 
  Hur insatt är skribenten/programledaren i ämnet?
 
  Vilka intressen företräder programledaren?
 
     
Till underrubrik Närstående, släktingar, kompisar, arbetskamrater etc.  
  Vilken karaktär har relationen?
- Hur länge har den varat?
- Existerar den fortfarande?
- Om relationen upphört, hur gick det till och varför tog den slut?
 
  Hur påverkar relationen personens möjlighet att ha ett distanserat
och mer objektivt förhållningssätt till företeelsen? D.v.s. har personen förmågan att
skilja på sak och person?

 
     
Till underrubrik Andra kyrkors/organisationers/församlingars/rörelsers uppfattningar  
  Vilka källor har organisationen haft till grund för sina uppfattningar om religionen/rörelsen?
 
  Finns det bakomliggande motiv som organisationen haft när den undersökt gruppen?
 
     
Till underrubrik Egna uppfattningar  
  Har dina tidigare uppfattningar om religionen/rörelsen kompletterats/förändrats eller speglar resultaten din tidigare syn på rörelsen.
 
       
    källkritik - kolla källa  http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/ogonoron.html  
     
Högst upp på sidan Betygskriterier  
       
  G    
  Du redogör strukturerat för en religiös rörelse, modern religionsbildning/livsåskådning.  
  Du arbetar med minst 2 källor.  
  De fakta som presenteras är korrekta i sak.  
  När du ger dina egna synpunkter på rörelsen görs detta med rimliga argument.  
       
  VG    
  Du redogör strukturerat för en religiös rörelse, modern religionsbildning/livsåskådnig  
  Du arbetar med minst 3 källor, varav en källa skall vara en intervju med en representant för rörelsen eller en expert på rörelsen. Om ni väljer att göra en "mail"-intervju skall denna visas upp.  
  De fakta som presenteras är korrekta i sak.  
  Du visar tydligt att du har förstått och redovisar med egna ord  
  När du ger dina egna synpunkter på rörelsen görs detta med rimliga argument. Du utvecklar också ett resonemang om varför du tycker som du tycker.  
       
  MVG  
  Du redogör strukturerat för en religiös rörelse, modern religionsbildning/livsåskådnig  
  Du arbetar med minst 3 källor, varav en källa skall vara en intervju med en representant för rörelsen eller en expert på rörelsen. Om ni väljer att göra en "mail"-intervju skall denna visas upp.  
  De fakta som presenteras är korrekta i sak.  
  Du visar tydligt att du har förstått och redovisar med egna ord  
  Arbetet innehåller ett särskilt avsnitt där ni jämför rörelsens argument med argument från en motståndsrörelse t.ex. Föreningen Rädda Individen (FRI) eller Exit. Ett annat alternativ är att jämföra rörelsens trosuppfattningar med Svenska Kyrkans.  
  När du ger dina egna synpunkter på rörelsen görs detta med rimliga argument. Du utvecklar också ett resonemang om varför du tycker som du tycker.  
     
Högst upp på sidan Vad är själva huvudpoängen i religionen  
       
  Som förklaring till denna punkt kan ett ex. från protestantiskt kristet tänkande tjäna: Det som är själva centrum i den kristna religionen är påskhändelserna. Jesu död och uppståndelse är det allt centreras kring och alla sekter/kyrkor etc. som bekänner sig som kristna har firandet av dessa påskhändelser som givna . Varför ?  
  Kristen människosyn utgår från att människan är en fallen syndare. Hennes karaktär är söndertrasad och har inte förmågan att alltigenom göra det goda. P.g.a. denna hennes belägenhet måste Gud ingripa och rädda henne ur det förlorade tillståndet. Om hon inte räddas ur detta går hon evigt förlorad, d.v.s. hon döms av Guds rättfärdighetskrav till evig förvisning från Gud (och med Honom allt det som vi räknar som gott, kärlek, glädje etc.…) och det blir hennes helvete.
Alltså: det som "driver" det kristna tänkandet om nödvändigheten av Kristi död och uppståndelse (som alltså utgör själva kärnan i kristendomen) är bl.a. den kristna människosynen. Människan är en förlorad varelse som tappat sin gudslikhet och om hon fortsätter i detta går hon evigt förlorad.
Hon kan aldrig "lyfta sig själv" genom goda etiska handlingar eftersom detta ses enbart som "en fläckad klädnad" d.v.s. ett dåligt försök att göra det omöjliga. Det omöjliga kan bara Gud göra, människan är hjälplös i sig själv, alltså helt beroende av GUD.
 
  Påskhändelserna tecknar också den kristna Gudsbilden. En Gud som är rättfärdig och straffar synden med döden (Jesus dör på korset). Men den visar också Gud som den kärleksfulle som tar dödsstraffet på sig själv och dör i människans ställe (Jesus är Guds son och är en del i den treenige Guden).  
  Påskhändelserna visar sig på detta sätt vara centrum i det kristna tänkandet. Den visar en människosyn och Gudsbild som nödvändiggör Guds handlande genom Jesus. Jesus och Hans död och uppståndelse ÄR Kristendomen, d.v.s. den som hävdar att endast den kristna etiken eller tron på Guds existens eller tron på Jesu underverk etc. skulle vara tillräckligt som grund för kristendomen har missat vad den ytterst går ut på, nämligen Jesu försoningsverk tydliggjord genom påskhändelserna.  
       
       
   
Sundsvall 2004-09-23
 
    Ulf Edström, religionslärare Sundsvall gymnasium.  
    Ronny Fröwall projektansvarig för Religion.nu